Visie

  • Wij ontwikkelen vastgoed met een verhaal, met een boodschap. De benadering is waardetoekenning vanuit het verleden, waardebepaling in het heden en waardecreatie in de toekomst. De gebruikers en context staan hierbij ten aller tijden centraal.
  • Yisheng is anders, door op te treden als projectontwikkelaar, belegger, investeerder én gebouwbeheerder.  Wij hebben bij vastgoedontwikkeling een lange-termijn focus. Betrokkenheid uit zich vooral door risicodragend te investeren en zelf vastgoed langjarig zelf te beheren.
  • Wij zijn een onderneming die sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons nemen. Samen met onze partners ontwikkelen wij een leefbare omgeving.
  • Wij hebben het geloven dat mensen in de toekomst steeds meer naar steden zullen trekken en dat steden een zeer belangrijke rol zullen innemen voor de samenleving. Vanuit deze kijk zullen wij ons in duurzame stedelijke opgaven inzetten.
  • Wij zijn van mening dat de ontwikkeling en realisatie van projecten slechts een begin is. Ons uiteindelijke doel is het vastgoed circulair laten functioneren, waarbij de oorspronkelijke waarden van de concepten en producten tijdens het gebruik behouden blijven en in waarden stijgen. En als blijkt dat de concepten op welke manier dan ook geen aansluiting meer hebben op de behoeften, gebruik of de vraag, dan onderzoeken wij gezamenlijk met onze partners, bewoners en stakeholders hoe het anders en beter kan. Dit doen wij vanuit onze visie: Stedelijk Rentmeesterschap.